Qigong training consult les tao chi isbc

06-13905387 ma. t/m vrij. 10:00-17:00

De opleiding qigong instructeur start 2 november 2024 in Leiden.

Deze mooie qigong opleiding bestaat uit 18 lesdagen en 10 uur privéles. Nog 3 plekken vrij.

Privé opleiding Qigong instructeur.

De opleiding start dagelijks in Den Haag of Leiden. Een Individueel opleiding in je eigen tempo. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wegens qigong training in Schotland zijn wij gesloten tot 25 juni 2024

1. Betalingen
Na het consult,training of start van het traject bij Tao Chi (hierna genoemd het ISBC), bent u persoonlijk aansprakelijk voor de volledige en tijdige betaling. Ook wanneer u de nota doorstuurt naar uw zorgverzekeraar blijft u persoonlijk aansprakelijk voor de volledige en tijdige betaling van de nota. U dient de nota binnen 5 dagen eerst zelf over te maken aan het ISBC en u declareert daarna de nota bij uw zorgverzekeraar. De diensten worden na elke sessie gedeclareerd tenzij dit in wederzijds overleg anders is overeengekomen.
Werkgevers/organisaties dienen de factuur vóór aanvang van het traject (coaching, therapie, training en/of opleiding) te hebben voldaan.

Bij het uitblijven van de betaling en het overschrijden van de wettelijke betalingstermijn zal een incassobureau worden ingeschakeld. Het bedrag zoals vermeld op de laatste herinneringsfactuur en gederfde rente zullen door het incassobureau worden geïnd. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Na het aangaan van een ingekocht traject voor coaching, training, therapie, cursus en/of opleiding is bij het voortijdig stopzetten van het traject door cliënt/onderneming/organisatie géén restitutie van het verschuldigde bedrag mogelijk.

Wanneer uw NAW of andere gegevens foutief op de factuur staan vermeld, dient u dit direct schriftelijk/telefonisch aan het ISBC te melden. Vermeldt hierbij de correcte gegevens. U ontvangt dan een nieuwe nota met de correcte gegevens.

2. Annulering  van het consult

Een consult/les/training kan tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen wordt het honorarium in rekening gebracht. Afmelden dient telefonisch te geschieden.

3. Dossiervorming
Ten behoeve van het werken met een cliënt wordt altijd een dossier gevormd. Dit dossier wordt na het beëindigen van de consulten maximaal 1 jaar bewaard, waarna het wordt vernietigd. Tenzij anders met de cliënt is overeengekomen.

4. Vertrouwelijkheid
Alles wat in het contact tussen coach en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten tenzij de wet anders voorschrijft.  De cliënt heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt. Het ISBC wijst er nadrukkelijk op dat de absolute vertrouwelijkheid van eventueel e-mail contact niet door haar kan worden gewaarborgd aangezien internetproviders i.v.m. criminaliteitsbestrijding wettelijk verplicht worden e-mail berichten te bewaren.

5. Aansprakelijkheid

Alle verplichtingen van het ISBC onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen. Het ISBC is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van het ISBC. Het ISBC is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. In geen geval is het ISBC aansprakelijk voor enige schade, ongeacht in welke vorm en op welke grondslag gebaseerd, aan de zijde van de opdrachtgever.

6. Wijziging algemene voorwaarden
Het ISBC behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe cliënten geldt de meest actuele versie van de algemene voorwaarden.

7. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid.
Coaching, training en therapie is bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging van de reguliere geneeskunde. Bij medische klachten dient altijd eerst een arts ingeschakeld te worden.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.